Bieg Po_Dynie_2016-10-15_Lesznowola_sm_136

Regulamin

Regulamin 

I. ORGANIZATOR

1. Gmina Lesznowola. 
2. Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.
4. Wykonawcą jest firma SE Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lesznowola.
3. Promocja Lesznowoli i okolic.
 
III.TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin i miejsce: 12.10.2019 r. w Lesznowoli.
2. Biuro zawodów: ZSP w Lesznowoli, ul. Szkolna 6. i będzie czynne w godz. 9:30 - 11:30.
3. Miejsce imprezy : stadion szkolny w Lesznowoli.

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu na 1 mile mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia (decyduje rok urodzenia).
2. Limit uczestników w Biegu głównym wynosi 100 osób, natomiast w biegach dziecięcych i młodzieżowych 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu po dynię muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.
4. Podczas odbioru pakietu zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie dostępnego w Biurze zawodów Zaświadczenia o znajomości regulaminu i braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
6. W przypadku osób niepełnoletnich Zaświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Organizator dopuszcza przedstawienie zbiorowego Zaświadczenia, wystawionego przez klub sportowy lub nauczyciela wychowania fizycznego.
7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
9. Bieg główny odbędzie się w seriach na czas.
10. Sędziowanie oraz pomiar czasu będzie wykonany przez licencjonowanych sędziów PZLA


 
V. PROGRAM IMPREZY

09:30 – 11:30 – godziny otwarcia Biura zawodów
10:30 – uroczyste otwarcie
10:40 – start biegu dziewczynki 2013 i młodsze - ok. 100m
10:45 – start biegu chłopcy 2013 i młodsi - ok. 100 m
10:50 – start biegu dziewczynki 2011 i 2012 - ok. 300 m
11:00 – start biegu chłopcy 2011 i 2012 - ok. 300 m
11:10 – start biegu dziewczynki 2009 - 2010 - ok. 300 m
11:20 – start biegu chłopcy 2009 – 2010 - ok. 300 m
11.30 – start biegu dziewczynki 2007 - 2008 - ok. 600 m
11:40 - start biegu chłopcy 2007 - 2008 - ok. 600 m
11:50 - start biegu dziewczynki 2005 - 2006 - ok. 1000 m
12:00 - start biegu chłopcy 2005 - 2006 - ok. 1000 m
12:10 - 1 mila seria 1 kobiet
12:25 – 1 mila seria 1 mężczyzn
12:40 – 1 mila seria 2 mężczyzn
13:00 - Dekoracje
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
W zależności od ilości zgłoszonych zawodników, Organizator może połączyć biegi dla dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach.

 

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do Biegu głównego oraz Biegów dziecięcych i młodzieżowych będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na https://slotmarket.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od 23.09.2019 r. do 10.10.2019 r. Późna rejestracja będzie możliwa 12.10.2019 r. w Biurze zawodów, jeżeli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc.
3. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub opiekun prawny i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.


 
VII. OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa wynosi 25 złotych za udział w biegu na 1 milę i 10 złotych za udział w Biegach dziecięcych i młodzieżowych.
2. Opłatę startową należy uregulować od razu przy rejestracji, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Brak opłaty jest jednoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
3. Organizator dopuszcza zgłoszenia grupowe. Osoba reprezentująca grupę zorganizowaną, przed dokonaniem rejestracji, proszona jest o kontakt z Organizatorem, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- pamiątkową koszulkę,
- wodę,
- posiłek regeneracyjny,
- medal.


 
VIII. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach: Open kobiet i mężczyzn w Biegu głównym otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
2. Zdobywcy miejsc I-III w Biegach dziecięcych i młodzieżowych dziewcząt i chłopców otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
3. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.


  
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu po Dynię oraz Biegów dziecięcych i młodzieżowych jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe Biegu po Dynię oraz Biegów dziecięcych i młodzieżowych przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu po Dynię oraz Biegach dziecięcych i młodzieżowych. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu po Dynię oraz Biegach dziecięcych i młodzieżowych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 

 
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem po dynię należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem Bieg po dynię - Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu po dynię rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu po dynię będzie ostateczna.


  
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu po dynię obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Organizator zapewnia szatnie z natryskami.
5. Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.