Bieg Po_Dynie_2016-10-15_Lesznowola_sm_136

Regulamin

Regulamin 

I. ORGANIZATOR
1. Gmina Lesznowola. 
2. Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.
4. Wykonawcą jest firma SE Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lesznowola.
3. Promocja Lesznowoli i okolic.
 
III.TERMIN I MIEJSCE
1. Termin i miejsce: 14.10.2017 r. w Lesznowoli.
2. Biuro zawodów: ZSP w Lesznowoli, ul. Szkolna 6. i będzie czynne w godz. 9:30 - 11:30. 
3. Start i meta: stadion szkolny.
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu na 5 km mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia (decyduje rok urodzenia).
2. Limit uczestników w Biegu głównym wynosi 300 osób, natomiast w Biegach dziecięcych i młodzieżowych 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu po dynię muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.
4. Podczas odbioru pakietu zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie dostępnego w Biurze zawodów Zaświadczenia o znajomości regulaminu i braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. 
6. W przypadku osób niepełnoletnich Zaświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Organizator dopuszcza przedstawienie zbiorowego Zaświadczenia, wystawionego przez klub sportowy, nauczyciela wychowania fizycznego. 
7. Przewidywane jest przeprowadzenie następujących kategorii w biegu głównym: Open, Juniorzy (15-19 lat), kategoria wiekowa Masters +40K, i +40M, Mistrzostwa Nauczycieli Gminy Lesznowola.
8. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
9. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. 
10. Limit czasu na ukończenie Biegu głównego wynosi 45 minut.
 
V. PROGRAM IMPREZY
09:30 – 11:30 – godziny otwarcia Biura zawodów
10:30 – uroczyste otwarcie
10:40 – start biegu dziewczynki 2009 i młodsze - ok. 300m
10:50 – start biegu chłopcy 2009 i młodsi - ok. 300 m 
11:00 – start biegu dziewczynki 2007 - 2008 - ok. 300 m
11:10 – start biegu chłopcy 2007 - 2008 - ok. 600 m
11.20 – start biegu dziewczynki 2005 - 2006 - ok. 600 m
11:30 - start biegu chłopcy 2005 - 2006 - ok. 1000 m
11:40 - start biegu dziewczynki 2003 - 2004 - ok. 1000 m
11:50 - start biegu chłopcy 2003 - 2004 - ok. 1000 m 
12:00 - Bieg główny 5 km
13:00 - Dekoracje
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
W zależności od ilości zgłoszonych zawodników, Organizator może połączyć biegi dla dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu głównego oraz Biegów dziecięcych i młodzieżowych będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na https://slotmarket.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od 20.09.2017 r. do 11.10.2017 r. Późna rejestracja będzie możliwa 14.10.2015 r. w Biurze zawodów, jeżeli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc. 
3. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub opiekun prawny i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 
VII. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa wynosi 40 złotych za udział w biegu na 5km i 15 złotych za udział w Biegach dziecięcych i młodzieżowych.
2. Opłatę startową należy uregulować od razu przy rejestracji, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Blue Media. Brak opłaty jest jednoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
3. Organizator dopuszcza zgłoszenia grupowe. Osoba reprezentująca grupę zorganizowaną, przed dokonaniem rejestracji, proszona jest o kontakt z Organizatorem, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- pamiątkową koszulkę, 
- wodę,
- posiłek regeneracyjny,
- medal. 
 
VIII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach: Open, Juniorzy oraz Masters kobiet i mężczyzn w Biegu głównym otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
2. Zdobywcy miejsc I-III w Biegach dziecięcych i młodzieżowych dziewcząt i chłopców otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
3. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
  
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Biegu po dynię jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. 
2. Dane osobowe uczestników Biegu po dynię przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu po dynię.
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Biegu po dynię będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu po dynię, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem po dynię należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem Bieg po dynię - Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu po dynię rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu po dynię będzie ostateczna.
  
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu po dynię obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do zapoznania się z mapą przebiegu trasy.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator zapewnia szatnie z natryskami.
6. Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.