Bieg Po_Dynie_2016-10-15_Lesznowola_sm_136

Regulamin

 

Bieg po Dynię

Regulamin biegu 5 km

UWAGA:W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl

I. ORGANIZATOR

1. Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.

2. Wykonawcą jest firma SE Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.

 II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lesznowola.

3. Promocja Lesznowoli i okolic.

III.TERMIN I MIEJSCE

1. Termin i miejsce: 04.10.2020 r. w Lesznowoli.

2. Biuro zawodów: ZSP w Lesznowoli, ul. Szkolna 6. i będzie czynne w godz. 10:00 - 11:30.

3. Start i meta: stadion szkolny.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu na 5 km mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia (decyduje rok urodzenia).

2. Limit uczestników w Biegu głównym wynosi 250osób Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu po dynię muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu zawodnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

5. Podczas przebywania w biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest do używania maseczki lub innej osłony ust i nosa.

6. W strefie startu zawodnicy zobowiązani są do zachowaniu dystansu społecznego

7. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Stronie Internetowej slotmarket.pl, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji wydarzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. W przypadku osób niepełnoletnich Zaświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

9. Przewidywane jest przeprowadzenie następujących kategorii w biegu głównym: Open, Juniorzy (15-19 lat), kategoria wiekowa Masters +40K, i +40M, Mistrzostwa Nauczycieli Gminy Lesznowola.

10. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.

11. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

12. Limit czasu na ukończenie Biegu głównego wynosi 45 minut.

V. PROGRAM IMPREZY

09:30 – 11:30 – godziny otwarcia Biura zawodów

12:00 - Bieg główny 5 km

13:00 - Dekoracje

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do Biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na https://slotmarket.pl

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od 10.09.2020 r. do 01.10.2020 r.

3. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub opiekun prawny i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.

 VII. OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa wynosi 50 złotych za udział w biegu na 5km

2. Opłatę startową należy uregulować od razu przy rejestracji, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Brak opłaty jest jednoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,

- pamiątkową koszulkę,

- wodę,

- medal.

VIII. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach: Open, Juniorzy oraz Masters kobiet i mężczyzn w Biegu głównym otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.

2. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu po Dynię oraz jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.

2. Dane osobowe Biegu po Dynię oraz Biegów dziecięcych i młodzieżowych przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno - Zdrój.

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu po Dynię oraz Biegach dziecięcych i młodzieżowych. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu po Dynię oraz Biegach dziecięcych i młodzieżowych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem po dynię należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem Bieg po dynię - Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Biegu po dynię rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu po dynię będzie ostateczna.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu po dynię obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do zapoznania się z mapą przebiegu trasy.

4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

5. Organizator zapewnia szatnie z natryskami.

6. Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

9. Wydarzenia może ulec zmianie, jak również Wydarzenie może zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Wydarzenia z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.


Regulamin biegów dziecięcych

UWAGA:W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl

 I. ORGANIZATOR

1. Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.

2. Wykonawcą jest firma SE Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lesznowola.

3. Promocja Lesznowoli i okolic.

III.TERMIN I MIEJSCE

1. Termin i miejsce: 04.10.2020 r. w Lesznowoli.

2. Biuro zawodów: ZSP w Lesznowoli, ul. Szkolna 6. i będzie czynne w godz. 8:30 - 9:45

3. Start i meta: stadion szkolny.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegach dziecięcych mogą wziąć udział osoby od 3 roku życia (decyduje rok urodzenia).

2. Limit uczestników w Biegu wynosi 250osób Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu po dynię muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.

4. Podczas przebywania w biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest do używania maseczki lub innej osłony ust i nosa.

5. W strefie startu zawodnicy zobowiązani są do zachowaniu dystansu społecznego

6. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Stronie Internetowej slotmarket.pl, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji wydarzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku osób niepełnoletnich Zaświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

8. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.

9. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V. PROGRAM IMPREZY

08:30 – 11:30 – godziny otwarcia Biura zawodów

10:00 – start biegu dziewczynki 2014 i młodsze - ok. 100m

10:05 – start biegu chłopcy 2014 i młodsi - ok. 100 m

10:10 – start biegu dziewczynki 2012 i 2013 - ok. 300 m

10:20 – start biegu chłopcy 2012 i 2013 - ok. 300 m

10:30 – start biegu dziewczynki 2010 - 2011 - ok. 300 m

10:40 – start biegu chłopcy 2010 – 2011 - ok. 300 m

10.50 – start biegu dziewczynki 2008 - 2009 - ok. 600 m

11:00 - start biegu chłopcy 2008 - 2009 - ok. 600 m

11:10 - start biegu dziewczynki 2006 - 2007 - ok. 1000 m

11:20 - start biegu chłopcy 2006 - 2007 - ok. 1000 m

11:30 - Dekoracje

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia Biegów dziecięcych i młodzieżowych będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na https://slotmarket.pl

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od 10.09.2020 r. do 01.10.2020 r.

3. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub opiekun prawny i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.

VII. OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa wynosi 30 złotych

2. Opłatę startową należy uregulować od razu przy rejestracji, za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Brak opłaty jest jednoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,

- pamiątkową koszulkę,

- wodę,

- medal.

VIII. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.

2. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu po Dynię oraz jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.

2. Dane osobowe Biegu po Dynię oraz Biegów dziecięcych i młodzieżowych przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno - Zdrój.

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu po Dynię oraz Biegach dziecięcych i młodzieżowych. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu po Dynię oraz Biegach dziecięcych i młodzieżowych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem po dynię należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem Bieg po dynię - Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Biegu po dynię rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu po dynię będzie ostateczna.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu po dynię obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do zapoznania się z mapą przebiegu trasy.

4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

5. Organizator zapewnia szatnie z natryskami.

6. Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

9. Wydarzenia może ulec zmianie, jak również Wydarzenie może zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Wydarzenia z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.